top of page

 

Algelmene voorwaarden

 

The B Bar

Rozengracht 232a, 1016 SZ Amsterdam

KVK: 75342111

Algemene Voorwaarden Behandelingen The B Bar

 

Artikel 1. Algemeen

Onze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, verkoop tussen The B Bar en een cliënt waarop The B Bar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 

Artikel 2.  Inspanningen The B Bar

The B Bar heeft een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting. The B Bar zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. The B Bar zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Ook zal The B Bar de cliënt inlichten over de gevolgen van de behandeling.

 

Artikel 3. Afspraken

Wanneer de cliënt de gemaakte afspraak niet kan nakomen dient de cliënt zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk 24 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak dit door te geven aan The B Bar. Indien de cliënt de afspraak niet of niet tijdig afzegt, mag The B Bar hiervoor €50,- in rekening brengen. Het annuleren of verplaatsen van afspraken kan telefonisch (020 3708187) of

per mail (info@thebbar.nl). Wanneer de cliënt te laat op een afspraak komt zal bij meer dan 5 minuten later de afgesproken behandeling ingekort worden waarbij wel het volledig behandeltarief in rekening zal worden gebracht. Wanneer de cliënt 15 minuten of meer te laat aanwezig is, zonder overleg, kan The B Bar de afspraak annuleren en wel het volledige behandeltarief in rekening brengen. Wanneer The B Bar  later dan de afgesproken starttijd van de behandeling met de behandeling aanvangt, zal de volledig afgesproken behandeling door The B Bar worden uitgevoerd. Bij verhindering van het uitvoeren van een afspraak zal The B Bar dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de cliënt melden.

 

Artikel 4. Betaling

De prijzen van de behandelingen cq. procedures worden mondeling aan de cliënt op locatie vermeld. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21 procent BTW. Dit geldt niet voor de medische behandelingen en consulten welke vrijgesteld zijn van BTW. Acties en aanbiedingen op de website, in advertenties of via andere kanalen zoals bijvoorbeeld social media, zijn geldig in de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Na de behandeling dient de cliënt de behandeling en eventuele producten contant, per tikkie of per pin te voldoen. Bij uitzondering kan een factuur worden meegegeven. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan op rekening van The B Bar, zoals vermeld wordt op de factuur.

 

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy

Bij het eerste bezoek aan The B Bar zal een intake worden afgenomen waarbij de betreffende arts werkzaam bij The B Bar u vraagt om gegevens welke noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Deze gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. De gegevens worden behandeld door The B Bar volgens de richtlijnen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en zullen nimmer gedeeld worden met derden zonder toestemming van de cliënt. Uiteraard wordt alles via de AVG gehandhaafd.

 

Artikel 6. Geheimhouding

Voor alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling is The B Bar verplicht tot geheimhouding volgens de WGBO. Deze informatie geldt als vertrouwelijk en vervalt alleen indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, The B Bar verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

The B Bar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding niet is doorgegeven aan The B Bar. The B Bar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar The B Bar. 

 

Artikel 8. Garantie

The B Bar geeft geen garantie op producten/behandeling wanneer:  

-De cliënt andere producten dan de door The B Bar geadviseerde producten heeft gebruikt. 

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder en/of mondeling zijn overgebracht niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. Wanneer de cliënt een product om bepaalde redenen wil retourneren, dan is dit alleen mogelijk wanneer het product niet is aangebroken of is gebruikt of beschadigd is. Er kan in dat geval geld terug gegeven  worden, maar de cliënt kan ook een ander product uitzoeken voor dezelfde waarde als dat van het teruggebrachte product.

 

Artikel 9. Beschadiging & diefstal

Wanneer een cliënt schade aanbrengt aan meubilair, apparatuur of producten, dan heeft The B Bar het recht om een schadevergoeding te eisen van de cliënt. Bij diefstal wordt altijd melding gemaakt bij de politie.

 

Artikel 10. Klachten

Wanneer de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, dient de cliënt deze klacht zo spoedig mogelijk te melden aan The B Bar. The B Bar dient daarna  binnen vijf werkdagen adequaat antwoord te. Alle informatie omtrent ons beleid omtrent klachten en geschillen is terug te vinden op onze website: https://www.thebbar.nl/veiligheid-kwaliteit

 

Artikel 11. Recht

Op elke overeenkomst tussen The B Bar en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page