top of page

 

 

 

The B Bar wil optimale zorg kunnen bieden aan patiënten als het gaat om dermatologische zorg en aan cliënten waar het gaat om de cosmetiek (injectables en cosmetische dermatologie).  Wij vinden het belangrijk dat er op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens van onze patiënten en cliënten wordt omgegaan. De bescherming van persoonsgegevens wordt bij wet geregeld, onder andere in de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacy statement geeft een toelichting op de verwerking van (medische) persoonsgegevens van patiënten en cliënten door The B Bar en is in overeenstemming met de vereisten van de AVG opgesteld. 


1.    Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

The B Bar is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

The B Bar heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) die toeziet op de naleving van de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. De FG kunt u bereiken via info@thebbar.nl

2.    Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

 1. Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, BSN-nummer, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld uw e-mailadres), alsmede uw bankrekeningnummer;

 2. Een administratienummer;

 3. De bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige patiënten;

 4. De bij het eerste punt bedoelde gegevens van uw gezins- of familieleden;

 5. De bij het eerste punt bedoelde gegevens van anderen die over uw welzijn en de gezondheid worden ingelicht;

 6. Gegevens die betrekking hebben op uw gezondheidstoestand;

 7. Gegevens die betrekking hebben op de gezondheidstoestand van uw gezins- en familieleden ingeval van erfelijke aandoeningen;

 8. Andere zogenoemde bijzondere gegevens, onder meer gegevens over uw etniciteit, godsdienst/levensovertuiging of seksuele leven met het oog op de goede behandeling of verzorging van de patiënt;

 9. Gegevens die betrekking hebben op uw gevolgde en te volgen behandeling (waaronder ook beeldmateriaal en lichaamsmateriaal);

 10. Gegevens die betrekking hebben op uw verstrekte medicamenten of voorzieningen;

 11. Gegevens die betrekking hebben op het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;

 12. Gegevens die betrekking hebben op uw verzekering;

 13. Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

 14. Gegevens i.v.m. het gebruik van het wifi-netwerk van The B Bar, zoals IP-adres, apparaat gegevens en bezochte websites.

 15. Camerabeelden


3.    Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 1. Het uitvoeren van de geneeskundige behandelingsovereenkomst;

 2. Gegevensbeheer zoals in een elektronisch patiëntendossier;

 3. Ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid ten behoeve van een optimale patiëntenzorg;

 4. Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;

 5. Het behandelen van klachten, geschillen, incidenten en calamiteiten;

 6. Het doen uitoefenen van accountantscontrole;

 7. Handelingen die nodig zijn om bovenstaande doelen zo goed mogelijk te dienen;

 8. Verantwoorde bedrijfsvoering, wettelijke taken en/of verplichtingen;

 9. Het onderhouden van contacten;

 10. Het afhandelen van gevraagde informatie;

 11. Continuïteit en beveiliging van het netwerk;

 12. Bescherming van medewerkers en bezoekers van The B Bar, voorkomen van schade aan bezittingen van The B Bar of van gebouwgebruikers en/of opsporen van personen die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit of een onrechtmatige daad;

Wij verwerken uw persoonlijke en medische gegevens om u de best mogelijke behandeling te bieden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (o.a. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Zorgverzekeringswet).

 

4.    Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar u als betrokkene partij bent, zoals de geneeskundige behandelingsovereenkomst;

 • U heeft ondubbelzinnig toestemming gegeven voor de verwerking, zoals voor medisch wetenschappelijk onderzoek en/of verbetering van zorg;

 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, bijvoorbeeld het melden van infecties op basis van de Infectiewet;

 • De verwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van uw vitaal belang zoals het inschakelen van een zorgverlener in geval van een calamiteit;

 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op een gerechtvaardigd belang van The B Bar, zoals maatregelen in het belang van de bedrijfsveiligheid.


5.    Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals omschreven in dit Privacy Statement. Wanneer de persoonsgegevens niet langer ter zake dienend zijn, zullen wij deze vernietigen of anonimiseren.

De gegevens die wij ontvangen ten behoeve van uw behandelovereenkomst, worden opgenomen in uw medisch dossier. Wij zijn wettelijk verplicht om uw medisch dossier minimaal 20 jaar te bewaren na het einde van de behandelovereenkomst. Wij kunnen deze gegevens langer bewaren wanneer dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor goede hulpverlening of zorg.  De gegevens die specifiek verband houden met verbetering van zorg bewaren wij zolang dit noodzakelijk is voor het onderzoek.


6.    Wie ontvangen uw persoonsgegevens?
In het kader van uw behandelingsovereenkomst kan het noodzakelijk zijn om diverse zorgverleners van  andere zorginstellingen te betrekken. In dat geval mag uw behandelend arts aan deze zorgverleners de gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor uw behandeling.

Ook uw huisarts die u naar The B Bar heeft doorverwezen, ontvangt informatie over uw behandeling en gezondheidstoestand. Indien u ermee heeft ingestemd om naar een andere behandelaar te worden doorverwezen, dan wordt uw toestemming om uw persoonsgegevens aan die behandelaar te verstrekken, verondersteld.

Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelaar.

Daarnaast ontvangen organisaties die registraties uitvoeren gepseudonimiseerde onderzoeksgegevens. Dit betreffen de Nederlandse registraties (zoals bijv. NKR, CBS (oa. het register met doodsoorzaken), DICA, PALGA, etc.) en gereguleerde internationale registraties, (zoals bijv. European Genome-phenome Archive (EGA)).

Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan toezichthouders of andere bevoegde autoriteiten. Daarnaast ontvangen derden uw persoonsgegevens indien deze ter uitvoering van een wet of rechterlijke uitspraak moeten worden verstrekt of indien dat noodzakelijk is ter vrijwaring van uw vitaal belang.

8.    Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen en/of laten nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en maken wij hierover ook afspraken met onze dienstverleners.

Voor zover mogelijk worden uw persoonsgegevens voor verbetering van zorg zoveel mogelijk gepseudonimiseerd of zelfs geanonimiseerd. Na anonimisering is niet meer te achterhalen van wie persoonsgegevens zijn verwerkt. Binnen The B Bar zijn persoonsgegevens alleen toegankelijk voor diegenen die deze gegevens mogen verwerken.

In het kader van de behandelingsovereenkomst zijn dat bijvoorbeeld uw behandelaren en doktersassistent maar ook medewerkers van de financiële administratie. Voor medewerkers van The B Bar die in opdracht van The B Bar betrokken zijn bij de verwerking van patiëntgegevens, geldt dat zij verplicht zijn tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Voor de overige situaties geldt dat aan derden geen toegang tot uw persoonsgegevens wordt gegeven, indien u daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
 

privacy regelement

bottom of page